ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-380) 10/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-380) 10/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-380) 10/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-380
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 10/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WA 922563
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WB 922563
WC 922563
WD 922563
WE 922563
WG 922563
WH 922563
WJ 922563
WK 922563
WL 922563

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WA 932889
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 121677
(THIRUVANANTHAPURAM)
WB 342590
(KOLLAM)
WC 432731
(IDUKKI)
WD 554656
(KOLLAM)
WE 304333
(MALAPPURAM)
WG 706498
(THIRUVANANTHAPURAM)
WH 388189
(PALAKKAD)
WJ 427256
(KOTTAYAM)
WK 177287
(THRISSUR)
WL 526713
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
78435

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0535  0668  0811  0922
2370  2730  2762  3859
4214  5441  5642  6397
7343  7504  9362  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0446  1161  1238  1392
1880  2192  2550  3124
3487  4164  4845  6167
6287  6712  6964  7381
8119  8622  9021  9606
9616  9931  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0213  0264  0980  1678
1702  1954  2326  2350
2488  3248  3451  3579
3744  4168  4765  5033
5207  5209  5422  5878
5972  6508  6543  6545
6692  6753  6814  6837
6909  8024  8075  8120
8447  9167  9230  9745
9996  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0278  0353  0571  0657
0843  0878  1016  1043
1057  1076  1311  1584
1663  2023  2059  2414
2694  3165  3216  3255
3358  3368  3940  3981
4100  4368  4540  4554
4797  4837  4995  5251
5586  6030  6105  6107
6134  6732  6774  7091
7303  7404  7452  7805
7941  8179  8232  8309
8701  8790  8835  8914
8958  8990  9187  9286
9604  9797  9868  9936

Share.

About Author

Leave A Reply