ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-24) 11/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-24) 11/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-24) 11/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-24
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 11/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SZ 420619
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SU 420619
SW 420619
SX 420619
SY 420619

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SU 142602
(KOLLAM)
SW 163458
(IDUKKI)
SX 426527
(ERNAKULAM)
SY 803416
(THRISSUR)
SZ 207376
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SU 428686
(ERNAKULAM)
SU 589088
(PALAKKAD)
SW 258678
(KANNUR)
SW 795198
(MALAPPURAM)
SX 157507
(ALAPPUZHA)
SX 876812
(THRISSUR)
SY 191973
(THRISSUR)
SY 321104
(PALAKKAD)
SZ 115792
(PALAKKAD)
SZ 759323
(WAYANAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
05126

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0225  0552  0586  1784
1992  2671  2983  3417
3496  3688  4129  4220
4535  6325  6430  6586
7970  8237  9059  9223

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0091  0101  0136  0451
0465  0496  0513  0755
1247  1262  1942  2376
2384  2844  3776  3860
4573  4668  5243  5329
5607  5625  5677  5891
6369  6467  7465  7841
7914  7960  8177  8439
8700  8721  8792  8915
9021  9061  9147  9681

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0665  0737  0947  1229
1240  1403  1495  1908
2031  2642  2944  2976
3011  3801  3805  3901
4006  5202  5500  5672
5682  5822  5859  6009
6339  6415  6726  6957
7087  7124  8208  8382
8503  8599  8659  8990
9195  9694  9853  9922

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0237  0563  0742  0752
0999  1314  1316  1510
1659  2022  2123  2173
2174  2201  2431  2804
2831  2919  3145  3344
3515  3703  3811  3875
4014  4040  4263  4308
4364  4542  4634  4649
5131  5253  5298  5587
6240  6260  6289  6387
6437  6589  6878  7018
7470  7521  7798  7878
7916  7974  8655  8821
8993  9205  9314  9831
9846  9892  9920  9977

Share.

About Author

Leave A Reply