ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-262) 12/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-262) 12/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-262) 12/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-262
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 12/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AY 328902
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 328902
AO 328902
AP 328902
AS 328902
AT 328902
AU 328902
AW 328902
AX 328902
AZ 328902

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 287871
(THRISSUR)
AO 736645
(PALAKKAD)
AP 226646
(KANNUR)
AS 482037
(PALAKKAD)
AT 691158
(KOLLAM)
AU 906908
(PATHANAMTHITTA)
AW 445850
(KOTTAYAM)
AX 476721
(PALAKKAD)
AY 369762
(MALAPPURAM)
AZ 371604
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
64566

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0442  1758  3046  3919
3993  4572  6342  8112
8305  8641  8764  9030

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0527  1077  4152  5355
5457  5874  6748  8566
8630  9898  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0282  1467  1609  2043
2608  2738  3661  3779
4627  4740  4801  5067
5787  5825  5836  6130
6638  6910  7018  7628
8886  9071  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0122  0134  0451  0948
0990  1761  2430  3056
3134  3469  3659  4690
5445  6273  6289  6318
6516  6607  7423  8086
8275  8486  8573  8997
9103  9230  9574  9690

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0003  0052  0060  0636
0658  0718  1221  1235
1274  1494  1497  1611
1627  1662  1701  1736
2905  3149  3182  3258
3333  3350  3366  3589
3636  3644  3862  3936
4060  4312  4467  4868
4890  4956  5020  5086
5516  5852  5970  6065
6379  7064  7114  7249
7275  7547  7869  8093
8102  8149  8281  8408
8470  8911  9076  9084
9224  9647  9728  9987

Share.

About Author

Leave A Reply