ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-131) 13/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-131) 13/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-131) 13/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-131
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 13/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PO 287584
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PM 287584
PR 287584
PS 287584
PT 287584

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PO 834982
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PM 686165
(KOTTAYAM)
PO 249982
(WAYANAD)
PR 801038
(KOTTAYAM)
PS 636240
(THIRUVANANTHAPURAM)
PT 277464
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
76903

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0050  0456  0463  0778
0799  0956  1376  1627
2242  2482  2756  3024
3154  3795  3958  4527
6137  6863  7043  7796
8370  9679  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1501  1906  2347  2702
2920  3230  3370  3742
4172  4189  4214  4384
4567  4804  4861  5010
5036  5496  5694  6316
6322  6361  6385  6537
6686  6733  7324  7996
8373  8383  8544  8741
8842  9185  9439  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0046  0630  1002  1027
1150  1374  1459  1494
1631  1781  1782  1854
1892  2307  2892  3043
3083  3336  3967  4001
4266  4336  4465  4735
4758  5236  5261  5986
6371  7487  7671  7965
8394  8745  9112  9134
9278  9351  9683  9890

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0173  0333  0407  0427
0445  0534  0562  0740
1050  1151  1201  1322
1540  1941  2160  2415
2693  2767  2845  3107
3365  3406  3476  3490
3572  3778  3863  3990
4434  4716  5004  5042
5278  5587  5708  5775
5831  6430  6480  6792
6793  6848  6958  7423
7716  7864  7912  8361
8502  8595  8838  8930
9281  9339  9503  9555
9643  9702  9746  9993

Share.

About Author

Leave A Reply