ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-259) 14/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-259) 14/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-259) 14/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-259
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 14/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BP 676166
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 676166
BO 676166
BS 676166
BT 676166
BU 676166
BW 676166
BX 676166
BY 676166
BZ 676166

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
BM 256139
(THIRUVANANTHAPURAM)
BO 609296
(KOTTAYAM)
BP 369717
(ERNAKULAM)
BS 194405
(ALAPPUZHA)
BT 139212
(THRISSUR)
BU 941012
(KANNUR)
BW 722926
(THIRUVANANTHAPURAM)
BX 829466
(PALAKKAD)
BY 909462
(IDUKKI)
BZ 594244
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
89598

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0240  0312  1587  4191
5028  6857  7871  8410
9199  9535  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0287  0598  0756  1227
1930  2453  3905  5316
8278  8336  8759  8997

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0866  0924  0982  1005
1828  1852  2437  2558
2670  2697  3363  4123
4386  4691  4784  5431
5575  5704  6171  6705
6917  7765  8901  9563
9665  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0003  0250  0812  1565
1735  1846  1918  2153
2280  2295  2438  2509
2742  2855  2891  3290
3436  3585  3859  4353
4385  4570  5615  6267
6673  7145  7190  7218
8025  8267  8437  8520
8746  8956  9354  9472
9789  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0069  0130  0564  0601
0644  0659  0842  0863
1040  1192  1301  1322
2154  2463  2587  2859
3077  3133  3278  3426
3489  3879  3948  3961
4112  4237  4274  4326
4377  4591  4805  4903
5063  5080  5740  6159
6610  6730  6837  6848
6980  6995  7413  7746
7870  7928  7995  8191
8242  8452  8612  8713
8996  9111  9460  9510
9648  9743  9866  9917

Share.

About Author

Leave A Reply