ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-263) 15/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-263) 15/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-263) 15/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-263
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KM 233055
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KO 233055
KR 233055
KS 233055
KT 233055

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KS 447140
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KM 166398
(KOTTAYAM)
KO 181731
(ERNAKULAM)
KR 158249
(ALAPPUZHA)
KS 227066
(THRISSUR)
KT 879259
(KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
27718

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0466  1098  1294  1401
1437  1476  1590  2471
4049  4074  4569  5160
6319  6359  6462  8203
8209  8263  8467  9983

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0194  0395  0582  0663
0905  1045  1507  1673
1704  1754  2795  2807
2894  3448  3869  3969
4054  4059  4172  4441
4514  4547  4779  4865
5249  5925  6141  6186
6580  6741  7122  7168
7297  7365  7641  7921
7964  9142  9185  9591

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0599  0818  1636  1685
2232  2320  2603  2655
2690  3018  3279  3881
3901  4251  4261  4324
4472  4695  4825  4827
5202  5297  5613  5619
5667  6826  6881  7116
7158  7573  7799  7985
8417  8479  8601  8720
8972  9055  9181  9654
9702  9740  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0010  0080  0155  0733
0751  0776  0885  1009
1310  1396  1431  1456
1939  2182  2316  2363
2385  2740  3194  3362
3445  3521  3567  3984
4495  4713  4937  5029
5461  5605  5745  5761
5806  5854  5883  5953
6006  6103  6428  6937
7021  7081  7306  7352
7618  7781  7918  8190
8392  8489  8587  8711
8875  8992  9253  9372
9374  9594  9833  9884

Share.

About Author

Leave A Reply