ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-258) 16/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-258) 16/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-258) 16/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-258
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 16/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RX 422438
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RM 422438
RO 422438
RP 422438
RS 422438
RT 422438
RU 422438
RW 422438
RY 422438
RZ 422438

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
RM 797308
(KOLLAM)
RM 811546
(THIRUVANANTHAPURAM)
RO 430702
(KOZHIKKODE)
RO 514179
(KANNUR)
RP 685028
(KOTTAYAM)
RP 877458
(PALAKKAD)
RS 201707
(KOLLAM)
RS 797129
(KOLLAM)
RT 603607
(ERNAKULAM)
RT 621209
(THRISSUR)
RU 119069
(KOZHIKKODE)
RU 764380
(KOZHIKKODE)
RW 325062
(THRISSUR)
RW 329647
(THRISSUR)
RX 600817
(ERNAKULAM)
RX 708602
(KOTTAYAM)
RY 129461
(KANNUR)
RY 514392
(KANNUR)
RZ 292612
(THIRUVANANTHAPURAM)
RZ 351843
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
83284

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0544  1021  2386  2613
3508  6474  6618  8003
8652  9508  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1915  2523  2739  3192
4844  6075  7609  8466
8702  9011  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0366  1171  1339  1363
2109  2583  3119  4066
4604  4996  5300  5738
5965  6345  6378  6759
7508  7516  8171  8282
8418  8570  8831  9109
9880  9892  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0108  0345  0947  1199
1229  1861  2051  2169
2369  2648  2839  2877
2899  3017  3040  3204
3328  3906  4574  4678
4824  6063  6282  6322
6495  6525  7233  7335
7814  7981  8266  8285
8560  8894  9911  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0556  1188  1517  1556
1591  1803  2068  2095
2211  2551  2595  3133
3171  3250  3321  3391
3504  3528  3640  3905
4031  4223  4244  4730
4787  4940  4963  5053
5095  5342  5381  5409
5438  5471  5483  5637
5714  5729  5770  5964
6094  6133  6249  6667
6916  6932  7044  7125
7163  7252  7410  7477
7915  7926  7995  8143
8300  8632  9499  9588

Share.

About Author

Leave A Reply