ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-381) 17/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-381) 17/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-381) 17/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-381
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WU 110198
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 110198
WO 110198
WP 110198
WS 110198
WT 110198
WW 110198
WX 110198
WY 110198
WZ 110198

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WW 148538
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 146341
(PALAKKAD)
WO 393507
(KANNUR)
WP 784240
(THRISSUR)
WS 280459
(MALAPPURAM)
WT 426542
(WAYANAD)
WU 648597
(MALAPPURAM)
WW 442520
(THIRUVANANTHAPURAM)
WX 927987
(PALAKKAD)
WY 939370
(KANNUR)
WZ 353877
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
46535

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0102  0694  0788  2231
2731  2801  3739  3753
3978  4100  5057  5607
6142  7972  8567  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0147  0649  0702  0742
0760  0799  1059  1078
1332  2292  2800  2840
2878  4596  4725  5004
5755  5964  8707  9172
9272  9464  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0502  0816  0893  1598
1828  2121  2260  2491
2537  3073  3473  3622
3920  4006  4126  4408
4610  4786  5317  5420
6211  6216  6907  7519
7735  7739  8783  8863
9169  9281  9508  9510
9546  9765  9789  9822
9862  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0065  0220  0632  0734
0888  1051  1225  1420
1721  1875  2104  2262
2276  2282  2414  2447
2790  2838  2958  3216
3300  3382  3418  3731
3738  4003  4041  4197
4215  4418  4492  4877
4893  5278  5448  5451
5594  5666  5674  5694
5717  5922  5982  6389
6407  8006  8244  8413
8730  8900  9005  9057
9095  9333  9458  9642
9750  9837  9910  9931

Share.

About Author

Leave A Reply