ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-264) 22-10-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-264) 22-10-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-264) 22-10-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-264
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 22-10-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KY 116852
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KU 116852
KW 116852
KX 116852
KZ 116852

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KZ 818323
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KU 452605
(KOLLAM)
KW 106164
(PATHANAMTHITTA)
KX 665803
(PALAKKAD)
KY 725866
(KOLLAM)
KZ 232647
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
63063

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0346  0367  1135  1883
2393  2690  2844  3057
3515  4197  4501  4815
6632  6652  7159  7296
8849  8962  9002  9681

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0195  0365  1255  1644
2004  2010  2060  2259
2589  2963  3032  3315
3725  4604  5086  5167
5247  5569  5671  6100
6103  6521  6960  7447
7452  7496  7541  7715
7801  7939  8016  8063
8246  8617  8786  8917
9172  9205  9501  9792

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0058  0371  0932  1055
1449  1699  1853  1944
2747  2816  3204  3231
3292  3544  3727  3977
4185  4304  4676  5416
5488  5617  5967  6102
6117  6577  6582  6672
6722  7039  7354  7510
7696  7773  8024  8051
8120  8190  8493  8833
9191  9865  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0193  0317  0510  0523
0530  0566  0617  0623
0852  1072  1123  1180
1239  1247  1741  1973
2662  2820  2985  3061
3090  3099  3193  3661
3751  3883  3930  3971
4138  4222  4263  4324
4369  4463  4486  4739
4813  4993  5448  5455
5817  6025  6211  6634
7016  7113  7160  7269
7370  7651  7790  7941
8468  8505  8782  9057
9075  9193  9571  9908

Share.

About Author

Leave A Reply