ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-260) 21-10-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-260) 21-10-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-260) 21-10-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-260
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-10-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BA 731884
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BB 731884
BC 731884
BD 731884
BE 731884
BG 731884
BH 731884
BJ 731884
BK 731884
BL 731884

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
BA 464452
(KOTTAYAM)
BB 802896
(THRISSUR)
BC 791309
(THIRUVANANTHAPURAM)
BD 854288
(THIRUVANANTHAPURAM)
BE 365513
(PALAKKAD)
BG 631581
(ERNAKULAM)
BH 604840
(KOTTAYAM)
BJ 797727
(THIRUVANANTHAPURAM)
BK 903836
(PATHANAMTHITTA)
BL 803757
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
88414

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0093  3117  3215  5223
5436  6122  6382  7638
7811  9502  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
2813  3295  3601  4520
5481  5893  6803  7745
8172  8238  8372  9451

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0222  0838  0929  1058
1344  2606  2726  3866
5259  5509  5891  6269
6354  7027  7419  7471
7813  8180  8229  8325
8485  8572  9135  9753
9987  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0028  0165  0730  0883
0952  0958  1306  2023
2423  2646  2897  3538
3909  4256  4264  4627
4921  4931  5306  5495
5970  6278  6321  6429
6583  6610  7436  7450
7472  7597  7844  8114
8387  8703  8864  9186
9488  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0129  0312  0365  0406
0624  0716  0858  1049
1294  1324  1536  1728
1785  1911  1975  2101
2223  2232  2260  2445
3028  3216  3640  3726
3816  4137  4439  4502
4706  4748  4754  4756
4913  5204  5399  6250
6266  6314  6410  6759
6892  6997  7126  7211
7429  7858  8019  8108
8337  8385  8893  9206
9225  9315  9357  9411
9646  9703  9980  9996

Share.

About Author

Leave A Reply