ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-132) 20-10-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-132) 20-10-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-132) 20-10-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-132
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-10-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PX 821300
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PU 821300
PW 821300
PY 821300
PZ 821300

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PY 838823
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PU 277571
(KOLLAM)
PW 286174
(MALAPPURAM)
PX 152452
(KASARGODE)
PY 860632
(ERNAKULAM)
PZ 638342
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
16541

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0354  1158  1259  1492
1945  3163  3709  3737
4069  4260  4552  6082
6850  7017  7256  7820
8040  8880  9191  9265
9299  9960  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0075  0229  0520  1529
1591  2458  2690  2756
2994  3268  4409  4442
4714  4893  4993  5140
5164  5270  5464  5796
5959  6126  6661  6751
7095  7783  7942  8244
8330  8544  8738  8750
9715  9786  9822  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0011  0251  0346  0696
0714  0858  1989  2008
2715  2817  2820  2911
2952  3607  3625  4819
4885  5321  5719  5745
6064  6740  6874  6889
7026  7104  7584  8022
8032  8300  8362  8500
8509  8845  8937  9366
9381  9638  9729  9880

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0123  0159  0186  0571
0823  0843  1399  1467
1805  1897  2202  2323
2409  2594  2659  2849
3182  3407  3467  3512
3536  3919  3998  4035
4055  4305  4667  4722
4726  4731  4810  5039
5160  5215  5333  5359
5415  5427  5493  5531
5710  5732  5749  5926
6074  7031  7046  7442
7502  7538  8155  8170
8416  8707  8939  9000
9274  9376  9910  9926

Share.

About Author

Leave A Reply