ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-25) 18/10/2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-25) 18/10/2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-25) 18/10/2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-25
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 18/10/2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SA 896237
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SB 896237
SC 896237
SD 896237
SE 896237

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SA 866656
(THIRUVANANTHAPURAM)
SB 872970
(KANNUR)
SC 219120
(THRISSUR)
SD 614306
(THIRUVANANTHAPURAM)
SE 862482
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SA 425182
(KOTTAYAM)
SA 856959
(KOLLAM)
SB 257115
(THIRUVANANTHAPURAM)
SB 516737
(PALAKKAD)
SC 738914
(KOTTAYAM)
SC 752131
(THIRUVANANTHAPURAM)
SD 113224
(THRISSUR)
SD 445070
(IDUKKI)
SE 331092
(PALAKKAD)
SE 498666
(PATHANAMTHITTA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
66044

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0007  0220  0469  0649
0799  2375  3516  3672
3689  4361  5398  5546
6179  6687  7232  7883
8468  9064  9170  9701

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0014  0102  0465  0530
0757  0870  0898  0984
1109  1302  1645  1655
2913  3092  3558  3710
3906  4030  4075  4100
4520  4703  4857  4895
4954  4956  5255  5261
6092  6114  7192  7252
7265  7552  7643  7824
8807  9311  9702  9735

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0024  0369  0894  1352
1468  1513  1667  2105
2409  2481  3059  3094
3349  3527  3845  4179
4276  4522  4592  4674
4710  4736  5112  5344
5596  6447  6465  6829
7123  7322  7439  7479
7894  8081  8400  8694
8695  8743  8937  9172

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0143  0272  0392  0545
0580  0684  1015  1300
1348  1630  1939  2027
2040  2395  2424  2440
2535  2540  2568  2771
2860  2933  3045  3225
3833  4119  4185  4321
4395  4545  4577  4644
4694  4759  5338  5838
5885  5937  6021  6057
6076  6077  6273  6568
6644  7020  7174  7285
7574  8144  8174  8583
8720  8744  8861  9228
9406  9521  9832  9992

Share.

About Author

Leave A Reply